powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Podatki i opłaty


    Zaświadczenie dla rolników o stanie majątkowym i uzyskanych dochodach
         i niezaleganiu z płatnością podatku


    Umorzenie lub odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych

    Umorzenie lub odroczenie terminu płatności podatku rolnego, leśnego
         i od nieruchomości


    Zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji
         rolnej (ulga z tytułu odłogowania)


    Złożenie informacji o gruntach, nieruchomościach i lasach przez osoby fizyczne

    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportu

    Potwierdzenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym

    Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa do wniosku o dofinansowanie
         ze środków unijnych, do rent strukturalnych ARiMR


    Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
         wykorzystywanego do produkcji rolnej


    Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób prawnych

    Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego, leśnego
         i od nieruchomości dla osób prawnych


    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
         osób prawnych


    Złożenie deklaracji o gruntach, nieruchomościach i lasach przez osoby prawne

    Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego
         dla osób prawnych


W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: