powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wnioski i formularze


    Zgłoszenie pobytu stałego

    Zgłoszenie pobytu czasowego

    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

    Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

    Wniosek o wydanie dowodu osobistego

    Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

    Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajšcego dłużej
         niż 6 miesięcy


    Wniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego

    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

    Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

    Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

    Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru Ewidencji Działalności Gospodarczej

    Wniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogi gminnej

    Wniosek o zajęcie pasa drogowego

    Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z gospodarką
         drogową


    Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym

    Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

    Wniosek o psa agresywnego

    Wniosek o lokal socjalny - mieszkalny

    Wniosek o wydanie decyzji warunkach zabudowy

    Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

    Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki w MPZP

    Wniosek o wydanie opinii wstępnego podziału nieruchomości

    Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

    Wniosek o usunięcie odpadów azbestowych

    Wniosek o zatwierdzenie ugody

    Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa i obliczenie dochodu

    Oświadczenie nabywcy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

    Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym

    Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1A

    Informacja o gruntach IR-1

    Informacja o lasach IL-1

    Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

    Informacja w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego IŁ-1

    Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach ZW-1

    Deklaracja na podatek rolny DR-1

    Załącznik ZR-1/A

    Załącznik ZR-1/B

    Deklaracja na podatek leśny DL-1

    Załącznik ZL-1/A

    Załącznik ZL-1/B

    Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-1

    Załącznik ZN-1/A

    Załącznik ZN-1/B

    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
         wykorzystywanego do produkcji rolnej


    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

    Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe

    Wniosek o przyznanie stypendium sportowego


W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: